2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

NEVŞEHİR
28.01.2011- 10.02.2011
  Belgeler:
 • 1 - Dilekçeli Katılım Formu
 • 2 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 3 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad
 • 4 - Kurs kat?l?m ücreti dekontu
 • 5 - Adli sicil belgesi
 • 6 - Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 7 - 6 adet Foto?raf
 • 8 - Nüfus cüzdan? sureti (muhtarl?k, noter onayl? veya kamu kurum ve kurulu?lar?nda çal??anlar için kurum onayl?)
 • 9 - Milli sporcular için Millilik Belgesi, veya di?er ko?ullar?n belgelenmesi
 • 10 - 10. veya 11. Khan derece kimlik kart?, ile/veya ek talimata göre istenilen belgeler
 • 11 - Geli?im seminerlerine kat?ld???na ve vizeli oldu?una dair belge yada resmi yaz?
  Dersler:
 • 1 - SPOR SOSYOLOJ?S?
 • 2 - SPORDA BESLENME
 • 3 - SPORDA YÖNET?M ORGAN?ZASYON
 • 4 - SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 • 5 - SPOR ANATOMİSİ
 • 6 - SPORCU SAĞLIĞI
 • 7 - PS?KMOTOR GEL???M
 • 8 - SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • 9 - SPOR PİSİKOLOJİSİ
 • 10 - BECERİ ÖĞRENİMİ
 • 11 - SPOR FİZYOLOJİSİ
 • 12 - GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
 • 13 - ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ
 • 14 - SPOR DALI TEKNİK TAKTİK
 • 15 - SPOR DALI GÖZLEM VE DE?ERLEND?RME
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:35.172.111.71 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0